Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Kim jest tłumacz przysięgły?

Jeśli chcemy przetłumaczyć dokumenty kupionego za granicą samochodu, lub zależy nam na obcojęzycznym przekładzie tekstów np. na potrzeby Unii Europejskiej bez wahania korzystamy z pomocy tłumacza przysięgłego. Nie próbujemy nawet prosić znajomego o przysługę, który biegle włada interesującym nas językiem, doskonale wiemy, że musimy skorzystać z zaufanej publicznie osoby. Jednak czy zdajemy sobie sprawę, czym zajmuje się tłumacz przysięgły, jakie ma kompetencje, przed kim odpowiada w razie nieprofesjonalnie wykonanego zadania oraz jak udało mu się zdobyć tytuł?

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która na rzecz zarówno osób prywatnych, jak i na potrzeby organów państwowych wykonuje tłumaczenia specjalistyczne oraz poświadcza przekłady i odpisy innych. Każdą wykonaną pracę dokumentuje osobistą pieczęcią nadaną mu przez Ministra Sprawiedliwości.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby otrzymać osobistą pieczęć, która prezentuje imię i nazwisko, wskazuje język w którym się specjalizuje oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych należy spełnić kilka punktów. Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, która – wg art. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

  • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo któregoś z państw UE, państw członkowskich EFTA, lub – na zasadach wzajemności – innego kraju,

  • zna język polski,

  • nie była karana z przestępstwa umyślne,

  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł magistra,

  • zdała egzamin na tłumacza przysięgłego.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni punkt. Egzamin odbywający się na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 129) składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język obcy i odwrotnie, druga tłumaczenia ustnego na podobnych warunkach (konsekutywnego i a vista). Aby otrzymać tytuł tłumacza przysięgłego nie wystarczy zdać jedną z części, konieczna jest pozytywna ocena z obu.

Odpowiedzialność zawodowa

W związku z faktem, iż tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, podlega odpowiedzialności zawodowej w przypadku niewypełnienia zadań bądź wykonania ich w sposób błędny. W przypadku dojścia do tego typu sytuacji, przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej toczy się postępowanie decydując o formie kary – upomnieniu, naganie, zawieszeniu w prawach do wykonywania zawodu, a nawet pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu z możliwością ponownego uzyskania uprawnień.