Szybka wycena

Odpowiemy w ciągu godziny

Kim jest tłumacz przysięgły?

Jeśli chcemy przetłumaczyć dokumenty kupionego za granicą samochodu, lub zależy nam na obcojęzycznym przekładzie tekstów np. na potrzeby Unii Europejskiej bez wahania korzystamy z pomocy tłumacza przysięgłego. Nie próbujemy nawet prosić znajomego o przysługę, który biegle włada interesującym nas językiem, doskonale wiemy, że musimy skorzystać z zaufanej publicznie osoby. Jednak czy zdajemy sobie sprawę, czym zajmuje się tłumacz przysięgły, jakie ma kompetencje, przed kim odpowiada w razie nieprofesjonalnie wykonanego zadania oraz jak udało mu się zdobyć tytuł?

Tłumacz przysięgły – kim jest?

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która na rzecz zarówno osób prywatnych, jak i na potrzeby organów państwowych wykonuje tłumaczenia specjalistyczne oraz poświadcza przekłady i odpisy innych. Każdą wykonaną pracę dokumentuje osobistą pieczęcią nadaną mu przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, czyli profesja, z którą wiążą się takie cechy jak profesjonalizm, samodzielność, samorządność, wysokie kwalifikacje etyczne oraz posiadanie specjalistycznego wykształcenia. Od wiedzy, umiejętności, oraz doświadczenia osoby wykonującej ten zawód zależy prawidłowy przekład ważnych pism urzędowych. Do tych ostatnich należą między innymi akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu, a także testamenty, umowy, pełnomocnictwa, zaświadczenia czy faktury.

To, co odróżnia tłumacza przysięgłego od pozostałych tłumaczy, to konieczność poświadczenia przełożonego pisma bądź uwierzytelnienie już przetłumaczonego aktu prawnego imieniem i nazwiskiem. Dlatego też osoba trudniąca się tą profesją wyposażona jest w pieczęć, na której znajdują się jej dane osobowe, jak również numer wykonywanego zawodu i język, w którym się specjalizuje. W praktyce oznacza to, że może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej w sytuacji, gdy nieprawidłowo bądź nierzetelnie wykonała swoją pracę, a także wówczas, gdy klient z tytułu błędnego tłumaczenia poniósł jakiekolwiek straty. W takich przypadkach poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie.


Potrzebujesz profesjonalnego tłumacza? Skontaktuj się z nami!


Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby otrzymać osobistą pieczęć, która prezentuje imię i nazwisko, wskazuje język w którym się specjalizuje oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych należy spełnić kilka punktów. Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, która – wg art. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

  • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo któregoś z państw UE, państw członkowskich EFTA, lub – na zasadach wzajemności – innego kraju,
  • zna język polski,
  • nie była karana z przestępstwa umyślne,
  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł magistra,
  • zdała egzamin na tłumacza przysięgłego.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni punkt. Egzamin odbywający się na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 129) składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język obcy i odwrotnie, druga tłumaczenia ustnego na podobnych warunkach (konsekutywnego i a vista). Aby otrzymać tytuł tłumacza przysięgłego nie wystarczy zdać jedną z części, konieczna jest pozytywna ocena z obu.

Dopiero po spełnieniu powyższych wymagań tłumacz składa ślubowanie, zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych oraz otrzymuje pieczęć z uprawnieniami do wykonywania zawodu.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego i gdzie można po nim pracować?

Egzamin na tłumacza przysięgłego jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 800 zł. O terminie i miejscu egzaminu kandydat dowiaduje się najpóźniej na 21 dni przed planowanym dniem egzaminu. Zdaje go przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, a w razie nieuzyskania wymagającej liczby punktów, może podejść do niego ponownie w kolejnym roku.

Tłumacz przysięgły może znaleźć zatrudnienie w biurze zajmującym się różnego rodzaju tłumaczeniami, bądź pracować na własny rachunek, czyli założyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi dla osób prywatnych czy osób prawnych. Z wiedzy i kompetencji wykwalifikowanych tłumaczy przysięgłych korzystają również instytucje dobra publicznego takie jak policja, sądy czy prokuratura.

Jaki jest koszt tłumaczenia przysięgłego?

Jeśli chodzi o koszt tłumaczenia przysięgłego, to jest on różny w zależności od regionu Polski oraz rodzaju przekładu. Zawsze warto jednak korzystać z zaufanych i renomowanych biur, bo wówczas mamy pewność, że dokumentem zajmie się wykwalifikowany i sprawdzony tłumacz przysięgły. Warszawa to duża metropolia i to właśnie w niej zlokalizowanych jest najwięcej biur oferujących tłumaczenia przysięgłe. Znalezienie odpowiedniego nie będzie więc stanowiło problemu.

Zawód tłumacza przysięgłego jest dobrze wynagradzaną profesją – zwłaszcza jeśli idzie w parze z doświadczeniem i dążeniem do podnoszenia swoich kwalifikacji. To właśnie wzbogacanie słownictwa, a także nadążanie za zmieniającym się językiem i przepisami prawnymi czyni ze zwykłego tłumacza fachowca w swojej profesji.

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

W związku z faktem, iż tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, podlega odpowiedzialności zawodowej w przypadku niewypełnienia zadań bądź wykonania ich w sposób błędny. W przypadku dojścia do tego typu sytuacji, przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej toczy się postępowanie decydując o formie kary – upomnieniu, naganie, zawieszeniu w prawach do wykonywania zawodu, a nawet pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu z możliwością ponownego uzyskania uprawnień.